? عبور گردشگران از روی پل شیشه ای - بهترین تصاویر جهان

بهترین تصاویر جهان

موزه علوم طبیعی
دوشنبه 21 اردیبهشت 1394

عبور گردشگران از روی پل شیشه ای

عبور گردشگران از روی پل شیشه ای در ارتفاع ۴۳۰

متری در شهرستان هونان چین

------------------------

---------------------

-------------------

----------------

 http://saahebzaman.parsiblog.com/Posts/1769

------------------

برچسب‌ها: عبور گردشگران از روی پل شیشه ای